Spis treści

Stowarzyszenie Miasta w Internecie rozpoczyna projekt szkoleniowy skierowany do wszystkich osób, które skończyły 44 lata.

Celem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencji społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych jest podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców Polski.

Tematyka szkolenia dostosowana jest do potrzeb każdego uczestnika. Osoba prowadząca szkolenia – „Latarnik” w oparciu o Lokalny Plan Działania realizuje szkolenia dla Uczestników Projektu (UP) w wymiarze podstawowym trwającym minimum 8h szkoleniowych. Szkolenie, w miarę potrzeb uczestników może zostać wydłużone do 16h szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram szkoleń ustalany jest bezpośrednio pomiędzy Latarnikiem a uczestnikiem i zawsze zawiera zagadnienia z zakresu e-usług, czyli kontaktu z administracją samorządową i rządową za pośrednictwem internetu.